Samen werken aan een
Schonere en groenere provincie!​

We staan voor grote uitdagingen de komende jaren zoals het bestrijden van zwerfafval, het terugbrengen van restafval, creëren van een circulaire economie, de klimaatadaptatie, de energietransitie met de overgang naar niet-fossiele brandstoffen, de gevolgen voor mobiliteit en meer. Dat vraagt veel op het gebied van participatie, communicatie en gedragsverandering. Dan is het fijn dat Schoner Holland hét bureau is met expertise om gemeenten en organisaties hierbij optimaal te ondersteunen.

Zwerfafval
Zwerfafval en afval bevinden zich in het onderbewuste van mensen. Door te werken aan bewustwording wordt een aanzienlijk deel van het probleem aangepakt. Vanuit deze strategie maken we doelgroepen bewust van de effecten van zwerfafval op het milieu en de gezondheid van mens en dier en realiseren we gedragsverandering.
Circulaire economie
In 2050 mag er geen restafval meer zijn. Gemeenten werken aan hun grondstoffenbeleid om dit doel te realiseren. Er zal draagvlak moeten ontstaan voor de maatregelen richting burgers/inwoners. Dat vraagt om participatie, communicatie, informatiebijeenkomsten (ook online), events en inwoners-top en campagnes.
Duurzaamheid
De opwarming van de aarde is een feit. De ingrijpende gevolgen worden steeds duidelijker en raken ons allemaal. In 2050 dient de CO2 uitstoot teruggebracht te zijn naar nul. Dat vraagt om een geïntegreerd duurzaamheidsbeleid waarbij de pijlers aardgasvrij, RES, klimaatadaptatie, mobiliteit en circulaire economie in onderlinge samenhang bijdragen aan de realisatie van deze doelstellingen. Ook dit vraagt om veel participatie, communicatie en bijeenkomsten.